Polityka Prywatności

DANE OSOBOWE
Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Klienta wskazanych w komparycji niniejszej Umowy przez Boat & Bike Tomasz Lipiński, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) w jego bazach danych oraz do ich wykorzystania w celach niezbędnych:
a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowego wykonania niniejszej Umowy
b) w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji lub rozpatrzenia innych roszczeń związanych z wykonaniem niniejszej Umowy
oraz sprzeciwia / nie sprzeciwia się przetwarzaniu własnych danych osobowych w celach promocyjno-marketingowych.
Klient przekazując swoje dane osobowe ma prawo do wglądu do tych danych, dokonywania ich zmiany i poprawiania oraz żądania usunięcia danych osobowych po upływie okresu wykonania umowy i przedawnienia roszczeń. Klient może powyższe wykonać poprzez kontakt Boat & Bike Tomasz Lipiński info.boatbike@gmail.com
Boat & Bike Tomasz Lipiński informuje, że podanie przez Klienta jego danych osobowych jest dobrowolne. Boat & Bike Tomasz Lipiński zwraca uwagę, że brak podania przez Nabywcę jego danych osobowych może uniemożliwić nawiązanie, realizację i wykonania niniejszej Umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Boat & Bike Tomasz Lipiński z siedzibą w Gdańsku (80-177) ul. Powroźnicza 15, NIP 729 176 88 95 Regon 471691491.
Pani/Pana dane osobowe w postaci: Imiona i Nazwiska, PESEL, Adres zamieszkania, Adres zameldowania, Adres email, Nr telefonu kontaktowego, będą przetwarzane w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) realizacji obowiązków ciążących na Administratorze tj. rachunkowych, podatkowych, rozpatrywania skarg i reklamacji oraz archiwizowania dokumentacji (umów i dokumentów rozliczeniowych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
a także mogą być przetwarzane dla:
c) dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.
Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy i przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (o ile nie powstanie konieczność ich dłuższego przetwarzania w związku z innymi zdarzeniami powodującymi konieczność przedłużenia tego okresu). W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych, do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody, o ile nie będzie to kolidować z wykonywaniem umowy i realizacji uprawnień z tytułu rękojmi i /lub gwarancji.
Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a) dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
b) dostawcy usług hostingowych;
c) podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, rachunkowe, podatkowe, pomoc prawną;
d) podmioty współpracujące z Administratorem
e) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a brak ich podania uniemożliwi jej zawarcie. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości otrzymywania ofert marketingowych.

Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych, pod adresem e-mail: info.boatbike@gmail.com

BOOK NOW BOOK NOW